Hiperteksto kaj la Tut-Tera Teksa¼o J.C. Wells

2.9 Bildoj

Se vi volas enmeti bildon en TTT-paĝon, vi devas unue havi la bildon en cifereca formo, en komputila dosiero. Por fari ilin vi bezonos aý skanilon aý grafikprogramon, aý ambaý. (Aý vi pruntas la bildon, prenante øin de alia TTT-ejo.) Tiam simple faru etikedon laý jena modelo:

<p>Jen bildo: <p> <img
src="mondo.gif" alt="Mondo">
Jen bildo:

La teksto inter citiloj post src= estas la adreso de la bildo-dosiero. La alia intercitila teksto, post alt=, estas utila sed neesenca klarigo pri la bildo: tiun tekston montras foliumilo, æe kiu la bildoj estas forþaltitaj, aý æe kiu la kapablo montri bildojn mankas.

Estas du opinioj pri bildoj en la TutTera Teksa¼o. Multaj paøodesegnistoj rapidis ekspluati la novajn kapablojn de la Teksa¼o, disvidigi plej diversajn specojn de bildoj, fotoj kaj desegnoj. Aliaj, puristoj, emfazas la gravecon de vortoj, de tekstoj, de skribitaj informoj. Æi tiuj argumentas, ke bildoj grave malrapidigas la transsendadon de TTT-paøoj kaj troplenigas la internaciajn komunikkanalojn per frivolaj ornama¼oj.

Cetere la foliumanto povas decidi, per þaltilo en la foliumilo, ne ricevi rutine la bildojn.

E-emblemo

Mia opinio kuþas inter la du ekstremoj. Estas nekontesteble, ke kelkaj bildoj igas paøon pli interesa, pli alloga por la leganto. Tamen dosieroj por fotoj kaj komplikaj desegna¼oj povas esti tre grandaj, do venos tre malrapide al ordinaraj uzantoj. Se vi limigas vin laýeble al simplaj bildoj, kun tute malgrandaj dosieroj, vi havas la avantaøon sen la malavantaøo.

aviadilo 747

Ekzistas du dosiernormoj nun ĝenerale uzataj por bildoj en la TTT: .gif (pli bona por desegnoj kun nur malmultaj koloroj) kaj .jpg (pli bona por kolorfotoj). Por æiu bildo, kiun vi volas uzi en retpaøo, vi devos havigi al vi dosieron en unu el tiu du normoj (formats). Æe la normo .gif estas eble havi ankaý simplan animacion: via bildo þajnas moviøi kvazaý vivanta.

Tasmania diablo (animacia)

Jen kelkaj aliaj animaciaj bildoj. Rigardinte, uzu la revenbutonon de via foliumilo por reveni æi tien.

Kiel oni povas ricevi bildodosierojn?

Laste, jen portreto de la aýtoro


Antaýen al 2.10 Luksa¼oj
Revenu al Æapitro 2