Hiperteksto kaj la Tut-Tera Teksa¼o -- J.C. Wells

2.8 Buntigo

Tre multaj TTT-krozantoj havas je dispono koloran monitoron (ekranon). Ni ¼us vidis, kiel kolorkontrasto estas uzata por tiri la atenton al hipertekstaj ligiloj. Sed ne tiel finiøas la afero. Kiel aýtoro de HTML, vi povas decidi laýplaæe la koloron de la teksto aperanta en viaj paøoj. Ekzemple, vi povas reliefigi unu tekstopecon, nomante por ři alian koloron, ol en la æirkaýa teksto. En HTML vi havas du eblecojn por nomi la kolorojn: aý per matematika formulo (deksesumaj nombroj por ruøo, verdo, bluo), aý per anglalingva kolornomo. La etikedoj <font color="#FF0000"> kaj <font color="red"> havas la saman efikon: la teksto aperas ruøa. Vi malþaltas per </font>.

Esperanto estas foje nomata
"la <font 
color="#00FF00">verda</font>
lingvo". 
Esperanto estas foje nomata "la verda lingvo".

(La literoj de la a vorto "verda" estas -- verdaj. Tion vi vidas evidente nur se vi havas koloran ekranon!)

La plej utilaj koloroj estas kodataj jene, per kodnumero aý per angla (pli precize, usona) vorto:

bluverda "#008080" "teal"
blua "#0000FF" "blue"
hele blua"#00FFFF" "aqua"
malhele blua"#000080" "navy"
flava"#FFFF00" "yellow"
fuksina"#FF00FF" "fuchsia"
griza"#808080" "gray"
oliva"#808000" "olive"
oranøa"#FFA500" "orange"
viola"#800080" "purple"
ruøa "#FF0000" "red"
ruøbruna "#800000" "maroon"
verda "#008000" "green"
hele verda "#00FF00" "lime"

Estas eble ankaý modifi la koloron de la fono, sur kiu la teksto aperas. Tion vi faras per la etikedo <body>, ekzemple jene:

Zorgu, ke la koloro, kiun vi elektas por la fono, ebligu bonan kontraston kun la koloro, kiun vi elektas por la teksto.

Se vi rigardas æi tiun tekston per kolora ekrano, vi certe rimarkis, ke la komenca litero de æiu paøo, kaj de æi tiu alineo, estas

Tion mi atingas per jenaj etikedoj: <font size=+2 color="red">X</font> (kie X estas la koncerna litero).

Øenerale, mi konsilas, ke vi uzu kolorojn kun modero kaj bona gusto. Alie la rezulto riskas esti papaga.


Antaýen al 2.9 Bildoj
Revenu al Æapitro 2