Hiperteksto kaj la Tut-Tera Teksa¼o -- J.C. Wells

2.6 Listoj

Tre bona maniero kapti la atenton de la leganto estas prezenti parton de la enhavo kiel liston. Æiun el la æefaj punktoj markas buleto. La foliumilo æion faras por vi aýtomate, se vi uzas la etikedon <ul> por difini la komencon de via listo, kaj </ul> por øia fino. Æiu listero komenciøas per <li> (ne necesas fermi per </li>); æiu tiel etikedita listero aperos sur la ekrano en nova linio post buleto.

<p>La Klubo proponas multajn
servojn al la membroj:
<ul>
<li>prelegojn
<li>sociajn festojn
<li>bibliotekon
<li>kurson.
</ul>
<p>Ne forgesu, ke...
La Klubo proponas multajn servojn al la membroj:
  • prelegojn
  • sociajn festojn
  • bibliotekon
  • kurson.

Ne forgesu, ke...


Antaýen al 2.7 Ligiloj
Revenu al Æapitro 2