Hiperteksto kaj la Tut-Tera Teksa¼o -- J.C. Wells

2.5 Tekstotitoloj

Utilas havi titolojn ankaý en via paøo mem -- t.e. tekstotitoloj. Vi povas atingi ilin uzante komandojn por krei titolojn de diversaj grandoj. La plej grandajn indikas la etikedo <h1>, poste laývice <h2>, <h3>, <h4>, <h5> kaj la plej malgrandan, <h6>. Mi rekomendas æefe uzi <h1>, <h2> kaj <h3>. Æiam vi devas indiki ankaý la finon de la titolo, per </h1>, respektive </h2> ... </h6>. Æiu tekstotitolo aperos sur aparta linio.

<h1>Granda titolo</h1>
<h2>Mezgranda titolo</h2>
<h3>Malpli granda titolo</h3>
<p>Teksto...

Granda titolo

Mezgranda titolo

Malpli granda titolo

Teksto...

Se vi preferus centrigi titolon en la paøo, modifu la etikedon jene: <h2 align=center> (kaj simile por la aliaj).

<h1>Granda titolo</h1>
<h2 align=center>Meza titolo</h2>
<h3>Malpli granda titolo</h3>
<p>Teksto...

Granda titolo

Meza titolo

Malpli granda titolo

Teksto...

Alia maniero, akceptita de Netscape sed ne de æiuj foliumiloj, servas por centrigi ion ajn. Oni uzas apartan etikedon <center>. Malþaltu per </center>, kaj ekde tie la teksto estos denove øisrandigita liven (maldekstren).

Se vi volas pligrandigi literon, vorton, aý frazon, tamen ne igante øin titolo, vi povas uzi jenan etikedon: <font size=+2> (aý +1, +3 ktp). Malþaltu per </font>.


Antaýen al 2.6 Listoj
Revenu al Æapitro 2