Mia neprofesia paøo.


Æi tiu paøo celas mencii flankojn de mia vivo, kiuj ne rilatas al mia profesio. Do bonvenon al la multaj Esperanto-parolantoj, kiuj vizitas la paøon! John Wells

Ekzemple,

Vojaøado. Lastatempe mi estis eksterlande por prelegi en jenaj lokoj kaj datoj:

  • Baldaý sekvos:

    Laste modifita 1998 novembro 06